พระปรางค์ บรรจุอัฐิของพระยาพิชัยดาบหัก ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร [วัดมอญ] (W [&hellip