พญานาค วัดโสภณติธาราม (วัดเราะ) ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศ [&hellip